Desnudo Femenino 1991

     Desnudo Masculino 2003

        Torso Femenino 1990

Desnudo Femenino 1987


Desnudo Femenino 1991

Desnudo Femenino 1998

Desnudo Masculino 1996

Desnudo Femenino 1991

Desnudo Femenino 1991

Torso Femenino 1994


Desnudo Femenino 1994

Pareja 1992


Desnudo Femenino 1998

Desnudo Femenino 1988


Desnudo Femenino 1988